matzapiski.si
 • Statistika preberivec

 • matPole gim ss

 • knjigaMZ prednarocniskaakcija

PONAVLJAMO

Hornerjev algoritem a naloga matzapiski.si

HORNERJEV ALGORITEM
Koliko je a? ;)
 
Namig, kako izračunati a s pomočjo Hornerjevega algoritma:
 • Vedeti moramo, kako računamo s Hornerjevim algoritmom.
 • Prvo številko 2 prepišemo v spodnjo vrstico.
 • Nato 2 množimo z -1 in zapišemo desno pod 0.
 • Nato 0 in -2 seštejemo in napišemo v spodnje polje.
 • Nato še enkrat ponovimo množenje in seštevanje in dobimo tam, kjer je 5=a+2
 • Iz te enačbe samo še izrazimo a :)
 • Več rešenih nalog iz snovi polinomi, Hornerjev algoritem, računanje ničel, deljenje z linearnim polinomom, deljenje polinomov, risanje grafa polinoma, neenačbe ... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Graf funkcije naloga matzapiski.si

GRAF FUNKCIJE
Graf katere funkcije je narisan? ;)
 
Namig, kako ugotoviti za kateri graf gre:
 • Oblika grafa - parabola - kaže na kvadratno funkcijo.
 • Da zapišemo enačbo kvadratne funkcije, uporabimo eno izmed oblik kvadratne funkcije - splošno, ničelno ali temensko. Katero uporabimo, je odvisno od podatkov, ki jih lahko razberemo iz grafa. V tem primeru lahko razberemo dve ničli x=0 in x=2 in teme, ki ga uporabimo kot poljubno točko T(1,-1). Zaradi dveh ničel uporabimo ničelno obliko, teme pa vstavimo v x in y, da dobimo a. Ko izračunamo a, vstavimo a in obe ničli v ničelno obliko, ki jo lahko preoblikujemo še v splošno in temensko. Kaj ugotoviš?
 • Več rešenih nalog iz snovi kvadratna funkcija, risanje grafov, računanje ničel, temen, diskriminante ... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Mnozica resitev simetrala naloga matzapiski.si

MNOŽICA REŠITEV
Katera množica rešitev je predstavljena na grafu? ;)
 
Namig, kako ugotoviti za katero množico rešitev gre:
 • Ker je pobarvano polje pod premico, bo končna rešitev zapisana z neenačajem.
 • Ker je množica pod premico bo y manjši od...
 • Ker je premica črtkana bo neenačaj manjše in ne tudi je enako.
 • Ker premica razpolavlja lihe kvadrante, je to simetrala lihih kvadrantov y=x
 • Torej je končni rezultat y<x :)
 • Več rešenih nalog iz snovi koordinatni sistem v ravnini, risanje množic rešitev... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Verjetnost kroglice naloga matzapiski.si

VERJETNOST
Kakšna je verjetnost, da izberemo modro kroglico? ;)
 
Namig, kako rešiti nalogo iz verjetnosti:
 • V števec pri verjetnosti postavimo ustrezne izide - torej število modrih kroglic.
 • V imenovalec pa damo vse možne izide - torej število zelenih in modrih kroglic skupaj.
 • Če se ulomek še pokrajša, ga okrajšamo in to je to. Rezultat lahko zapišemo kot okrajšan ulomek ali pa kot decimalko.
 • Če bi nas naloga spraševala o odstotkih, končni rezultat samo še množimo s 100 in dodamo znak za odstotke :)
 • Več rešenih nalog iz snovi verjetnost in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Kompleksna stevila naloga matzapiski.si

KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poenostavi izraz ;)
 
Namig, kako poenostaviti izraz:
 • Ker je prvi člen v absolutni vrednosti, moramo upoštevati formulo za izračun absolutne vrednosti kompleksnega števila, ki je napisana spodaj v namigu. Pazi, da je a=3, b=-4 brez i!
 • i16 = ix i4x ix i4, ker je i4=1 je torej drugi člen tudi 1.
 • Nato člena samo še seštejemo in to je to :)
 • Več rešenih nalog iz snovi kompleksna števila in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Razpolovisce daljice stranice naloga matzapiski.si

RAZPOLOVIŠČE DALJICE
Katero razpolovišče daljice je pravilno? ;)
 
Namig, kako izračunati razpolovišče daljice:
 • Najprej moramo poznati pravilno formulo za razpolovišče daljice (pokukaj v rešitev, če je ne poznaš).
 • Nato v formulo vstavimo x-a od obeh točk, ju seštejemo in delimo z 2 - to je x od razpolovišča
 • Potem seštejemo še y-a obeh točk in ju delimo z dva - to je y od razpolovišča
 • In to je to :)
 • Več rešenih nalog iz snovi koordinatni sistem v ravnini (kamor tudi paše naše razpolovišče) in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Kombinatorika razvrsti knjige naloga matzapiski.si

KOMBINATORIKA - KNJIŽNA POLICA
Na koliko načinov lahko razvrstimo 5 knjig na polico, če mora biti najdebelejša na začetku? ;)
 
Namig, kako izračunati število različnih razvrstitev s pomočjo kombinatorike:
 • Prvo iz naloge razberemo ali je vrstni red pomemben (potem upoštevamo ali permutacije ali variacije) ali pa vrstni red ni pomemben (uporabimo kombinacije). V tej naloge razvrščamo knjige v vrsto, zato je vrstni red pomemben.
 • Ker bomo uporabili vse knjige, uporabimo permutacije in ne variacije.
 • Ker mora biti najdebelejša knjiga na začetku na levi strani, je ne upoštevamo v razvršanje.
 • Za ostale knjige pa uporabimo permutacije brez ponavljanja, torej n!
 • Nekaj strnjenih zapiskov iz snovi kombinatorika najdeš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi kombinatorika in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

poenostavi naloga matzapiski.si

POENOSTAVI IZRAZ
Kakšen je poenostavljen rezultat ;)
 
Namig, kako poenostaviti izraz:
 • Poznati moramo formulo za sinus dvojnega kota.
 • Nato okrajšamo in že imamo rezultat :)
 • Več rešenih nalog iz snovi kotne funkcije, trigonometrija in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kako visoka je smreka naloga matzapiski.si

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK IN KOTNE FUNKCIJE
Kako visoka je smreka?
 
Namig, kako izračunati višino smreke:
 • Med ptičkom in smreko dobimo pravokotni trikotnik v katerem lahko uporabljamo Pitagorov izrek in kotne funkcije. Ker je v tej nalogi podan kot, bomo uporabili kotne funkcije.
 • Najprej ugotovimo, katere podatke bomo uporabili in kaj predstavljajo - hipotenuzo, nasprotno kateto ali priležno kateto.
 • Ker je smreka nasproti kota, je to nasprotna kateta (nk), razdalja ptička do smreke pa je priležna kateta kotu 60, zato uporabimo kotno funkcijo tangens!
 • Preoblikujemo in izračunamo višino smreke.
 • Zapiske za pravokotni trikotnik in katera pravila in formule uporabljamo v njem dobiš tukaj.
 • Zapiske za pravokotne trikotnike v raznih likih dobiš v knjigi ali pa s prijavo na matnovičke.
 • Več rešenih nalog iz snovi geometrija, pravokotni trikotniki v raznih likih, uporaba kotnih funkcij... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

obseg trikotnika naloga matzapiski.si

RAZDALJA MED TOČKAMA IN OBSEG TRIKOTNIKA
Kakšen obseg ima podani trikotnik?
 
Namig, kako izračunati obseg trikotnika:
 • Najprej zapišemo formulo za obseg trikotnika o=a+b+c.
 • Ugotovimo, da dolžini stranic a in b imamo, stranico c pa moramo izračunati s pomočjo formule za razdaljo med dvema točkama. Previdno označimo pri eni točki x1 in y1, pri drugi pa x2 in y2 in jih vstavimo v formulo. Pazi na predznake!
 • Koren delno korenimo in vstavimo v formulo za obseg.
 • Več rešenih nalog iz snovi koordinatni sistem v ravnini (računanje ploščine trikotnika, štirikotnika, kdaj so točke kolinearne, risanje množic rešitev, računanje obsegov, težiščnic, stranic in razpolovišč daljic... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo