matzapiski.si
 • matura prijavamatnovicke matzapiski6

 • Knjiga Matpole za maturo 2Statistika promo 3

 • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

PONAVLJAMO

Telesa piramida kot matura naloga matzapiski.si

TELESA - PIRAMIDA - MATURITETNA NALOGA
Koliko meri kot?
 
Namig za računanje kota:
 • Previdno označi kot in pazi ali je omenjen kot med stranicami ali ploskvami!!! Tukaj je med stranskim robom s in osnovno ploskvijo, tako da gremo proti višini in dobimo pravokotni trikotnik.
 • Da uporabimo ustrezno kotno funkcijo, najprej izračunamo diagonalo s Pitagovorim izrekom.
 • Naloga je bila na maturi jeseni 2017 in je rešena v knjižici z zadnjimi tremi polami.
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

Ponovi še kakšno nalogo, klikni tukaj.

Ponavljajmo skupaj za maturo, prijavi se na maturitetni vodič

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Liki pravokotni trikotnik matura naloga matzapiski.si

LIKI - PRAVOKOTNI TRIKOTNIK - MATURITETNA NALOGA
Koliko merita kateti?
 
Namig za računanje stranic pravokotnega trikotnika:
 • Pri tej nalogi moramo uporabiti Pitagorov izrek in rešiti sistem dveh enačb z dvema neznankama.
 • Naloga je bila na maturi jeseni 2017 in je rešena v knjižici z zadnjimi tremi polami.
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

Ponovi še kakšno nalogo, klikni tukaj.

Ponavljajmo skupaj za maturo, prijavi se na maturitetni vodič

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Liki paralelogram matura naloga matzapiski.si

LIKI - PARALELOGRAM - MATURITETNA NALOGA
Koliko meri ploščina paralelograma?
 
Namig za računanje ploščine paralelograma:
 • Ploščino lahko izračunamo na več načinov. S formulo z višino ali pa s formulo z vmesnim kotom. Možen način je tudi s Heronovim obrazcem (2x ploščina trikotnika). Katero formulo uporabimo, je odvisno seveda od podanih podatkov. Ker imamo tukaj obe stranici in vmesni kot, uporabimo ... upam, da veš, če ne pa pokukaj v rešitev (klikni na slikco).
 • Tako da nujno moraš poznat formule!
 • To je maturitetna naloga, postopek do rešitve in še več nalog dobiš v knjigi Matpole.  
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Absolutna vrednost matura naloga matzapiski.si

ABSOLUTNA VREDNOST
Izračunaj primer. Kolikšen rezultat dobiš?
 
Namig za računanje z absolutnimi vrednostmi:
 • Najprej si spodaj podčrtaj, katere dve črtici pašeta skupaj, nato najprej reši notranje absolutne vrednosti, nato še zunanje, tako kot pri oklepajih. Vse iz absolutne vrednosti pa seveda upoštevaj, da je pozitivno. Dobiš pravilen rezultat? Klikni na slikco in preveri :)
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Limite matura naloga matzapiski.si

LIMITE KOTNIH FUNKCIJ - MATURITETNA NALOGA
Izračunaj limito. Kateri rezultat je pravi?
 
Namig za računanje limit kotnih funkcij:
 • Za računanje limit kotnih funkcij moramo poznati pravilo, da je limita od sinx/x 1. Nato pa s preoblikovanjem ulomka, prevesti limiti v pravo obliko. 
 • To je maturitetna naloga, postopek do rešitve in še več nalog dobiš v knjigi Matpole
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog pa v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Stoznice elipsa matura naloga 2 matzapiski.si

STOŽNICE - ENAČBA ELIPSE
Zapiši enačbo narisane elipse. Katera je pravilna?
 
Namig za ugotavljanje enačbe elipse:
 • Najprej moramo poznati pravilno obliko enačbe elipse, pa pazi ali je središčna ali premaknjena lega! Ker središče ni T(0,0) je premaknjena lega. Povzetek teorije si poglej tukaj.
 • Neznanke so: polosi a in b ter koordinati središča p in q. Polos a je razdalja od levega ali desnega temena do središča elipse, polos b pa od zgornjega ali spodnjega temena do središča. Središče elipse leži na abscisni osi in je S(4,0).
 • To je maturitetna naloga (navodila je še več, to je le en del) - več nalog s podrobnimi rešitvami dobiš v knjigi Matpole
 • Še več enostavno razložene teorije in rešenih nalog pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Lastnosti funkcij padanje naloga matzapiski.si

LASTNOSTI FUNKCIJ - PADANJE/NARAŠČANJE
Za katere x-e je funkcija, katere graf je narisan, padajoča?
 
Namig za ugotavljanje, kje je funkcija padajoča:
 • Predstavljajmo si, da se sprehajamo po grafu - od leve proti desni! Če hodimo navzdol, je padajoča, če pa navzgor je funkcija naraščajoča. 
 • Ampak zapišemo pa, od katerega x-a do katera x-a je funkcija padajoča! 
 • Povzetek vseh lastnosti se skriva tukaj ;)
 • Še več nalog z lastnostmi funkcij - ničle, začetna vrednost, definicijsko območje, zaloga vrednosti, padanje, naraščanje, omejenost, predznak, konveksnost, konkavnost, inverzna funkcija - kako jih razberemo iz grafov in kako izračunamo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Hornerjev algoritem a naloga matzapiski.si

HORNERJEV ALGORITEM
Koliko je a? ;)
 
Namig, kako izračunati a s pomočjo Hornerjevega algoritma:
 • Vedeti moramo, kako računamo s Hornerjevim algoritmom.
 • Prvo številko 2 prepišemo v spodnjo vrstico.
 • Nato 2 množimo z -1 in zapišemo desno pod 0.
 • Nato 0 in -2 seštejemo in napišemo v spodnje polje.
 • Nato še enkrat ponovimo množenje in seštevanje in dobimo tam, kjer je 5=a+2
 • Iz te enačbe samo še izrazimo a :)
 • Več rešenih nalog iz snovi polinomi, Hornerjev algoritem, računanje ničel, deljenje z linearnim polinomom, deljenje polinomov, risanje grafa polinoma, neenačbe ... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Graf funkcije naloga matzapiski.si

GRAF FUNKCIJE
Graf katere funkcije je narisan? ;)
 
Namig, kako ugotoviti za kateri graf gre:
 • Oblika grafa - parabola - kaže na kvadratno funkcijo.
 • Da zapišemo enačbo kvadratne funkcije, uporabimo eno izmed oblik kvadratne funkcije - splošno, ničelno ali temensko. Katero uporabimo, je odvisno od podatkov, ki jih lahko razberemo iz grafa. V tem primeru lahko razberemo dve ničli x=0 in x=2 in teme, ki ga uporabimo kot poljubno točko T(1,-1). Zaradi dveh ničel uporabimo ničelno obliko, teme pa vstavimo v x in y, da dobimo a. Ko izračunamo a, vstavimo a in obe ničli v ničelno obliko, ki jo lahko preoblikujemo še v splošno in temensko. Kaj ugotoviš?
 • Več rešenih nalog iz snovi kvadratna funkcija, risanje grafov, računanje ničel, temen, diskriminante ... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Mnozica resitev simetrala naloga matzapiski.si

MNOŽICA REŠITEV
Katera množica rešitev je predstavljena na grafu? ;)
 
Namig, kako ugotoviti za katero množico rešitev gre:
 • Ker je pobarvano polje pod premico, bo končna rešitev zapisana z neenačajem.
 • Ker je množica pod premico bo y manjši od...
 • Ker je premica črtkana bo neenačaj manjše in ne tudi je enako.
 • Ker premica razpolavlja lihe kvadrante, je to simetrala lihih kvadrantov y=x
 • Torej je končni rezultat y<x :)
 • Več rešenih nalog iz snovi koordinatni sistem v ravnini, risanje množic rešitev... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo