REŠENA MATURITETNA POLA POMLAD 2017 - SPLOŠNA MATURA - matzapiski.si
  • Formule knjiga narocilo

  • Matzapiski narocilo pasica

Resena maturitetna pola pomlad2017 splosnamatura matzapiskil.si

 

Letošnja matura je bila pa kar znosna, kajne? Samo zadnja naloga je povzročala nekaj preglavic, drugače so pa kar dobri odzivi :)

Pokukaj v polo in poglej rešitve, če te matura pa še čaka, pa poglej, kakšne naloge so pripravili.

 

Tele naloge so bile na maturi:

1. naloga: PARALELOGRAM, ki ga dobiš med točkami v koordinatnem sistemu, in zapis ENAČB PREMIC

Formule, ki so prišle prav so bile - enačba premice in kako izračunamo smerni koeficient k, če sta podani 2 točki, ter da vemo, da imata vzporedni premici enak k. Za paralelogram pa obseg in ploščina paralelograma.

2. naloga: MNOŽICE

Zelo enostavna naloga :) Iz podanih množic je bilo potrebno izpisati presek, unijo, razliko množic in kartezični produkt.

3. naloga: ENAČBE

Enostavna kvadratna enačba, ki se reši z diskriminanto, eksponentna enačba, logaritemska in trigonometrična enačba.

4. naloga: DELTOID

Potrebno je bilo izračunati kote in diagonalo f v deltoidu. Na pomoč so prišli pravkotni trikotniki in enakostranični trikotniki. Pomaga, če znaš še formulo za izračun višine v enakostraničnem trikotniku (lahko jo pa izpelješ iz pitagorovega izreka). Drugače pa uporaba kotnih funkcij in pitagorovega izreka v pravokotnem trikotniku za izračun kotov in dela diagonale.

5. naloga: KOMPLEKSNA ŠTEVILA

Potrebno je bilo uredit zapis kompleksnega števila tako, da se da razbrati realno in imaginarno komponento, potem pa samo obe enačimo.

6. naloga: VEKTORJI PODANI S KOMPONENTAMI

Nujno je potrebno poznati računanje z vektorji, ki so podani s komponentami - skalarni produkt, dolžino vektorja in kot med vektorjema. Pa še pogoj za pravokotnost vektorjev: da je skalarni produkt enak 0.

7. naloga: STOŽNICE - ELIPSA IN KROŽNICA

Elipso v središčni legi je bilo potrebno urediti, da smo razbrali a in b, da jo potem lahko narišeš. Iz a in b izračunamo še linearno ekscentričnost e, da zapišemo gorišča. Desno teme je središče premaknjene krožnice, zato je bilo treba poznat še formulo za premaknjeno krožnico, za p in q vstavit desno teme gorišče in iz grafa razbrat, da je polmer oddaljenost središča do y osi :)

8. naloga: ARITMETIČNO ZAPOREDJE

Tudi zelo enostavna naloga - podani so bili trije členi z x. Poiskati je bilo treba ta x, da bo zaporedje aritmetično. Uporabna formulca je za izračun diference: drugi člen - prvi člen = tretji člen - drugi člen.

9. naloga: POLINOMI

Zapiši polinom tretje stopnje - vstavimo ničle in točko, da dobimo a, nato pa samo še enkrat v ničelno obliko vstavimo dobljeni a in ničle :)

Pri drugem delu naloge, pa je bilo potrebno graf premakniti za ena navzgor.

10. naloga: RACIONALNA FUNKCIJA

Izračunati je bilo potrebno stacionarni točki - možna ekstrema funkcije - in določiti minimum in maksimum. Torej en odvod racionalne funkcije, za ničle enačimo števec z nič. Da pa dobimo ali so ekstremi minimumi ali maksimumi, si pomagamo s predznaki odvoda ali pa z drugim odvodom. 

11. naloga: INTEGRALI - PLOŠČINE

Izračunati je bilo potrebno ploščino med dvema grafoma funkcij - med parabolo in premico. Najlažje vidimo ploščino, če funkciji skiciramo. Za obe je bilo dovolj, če smo ju samo tabelirali. Ker za integral potrebujemo presečišči, izračunamo še to, potem pa nastavimo ustrezen integral - zgornja funkcija - spodnja funkcija na intervalu med presečišči.

12. naloga: RAZMERJE MED PLOŠČINO PRAVOKOTNEGA TRIKOTNIKA IN PLOŠČINO TRAPEZA

Uporabit je bilo treba formuli za ploščino pravokotnega trikotnika in trapeza. Uprabit je bilo potrebno razmerje dolžin, tako da sta bili obe ploščini izraženi samo z x in a, nato pa še razmerje ploščin, kar je lažje delat v ulomkih, da se lažje okrajša... najbolje, da kar pogledaš na priloženem pdf-ju :)

Upam, da ti je šlo, ali pa vlilo poguma za maturo, ki te še čaka :)

Nujno moraš poznat vse formule in rešit čim več različnih nalog... itak :)