GEOMETRIJA V RAVNINI... POGLAVJE IZ KNJIGE MATZAPISKI - matzapiski.si
 • POMpole2023 pasica lezeca

 • knjigaMZ22 pasica spodaj

 • Formule knjiga podmenijem matzapiski.si  Statistika knjiga podmenijem matzapiski.si

23 LIKI2

 izvedivecinprimer

GEOMETRIJA V RAVNINI - LIKI - obsegi in ploščine

Vsebina:

GEOMETRIJA V RAVNINI

  • Osnovni pojmi: kaj je točka, premica, daljica, kot, poltrak, ravnina in prostor
  • Pojmi: kaj so aksiomi, definicije in izreki
  • Točke so lahko kolinearne ali komplanarne
  • Enotska krožnica
  • Koti: konveksni in konkavni, središčni in obodni
  • Kako merimo kote: v stopinjah in radianih
  • Lepi koti
  • Vrste kotov: ničelni, polni, iztegnjeni, pravi, ostri, topi
  • Dvojice kotov: suplementarni, komplementarni, sovršni koti, sosedni koti, sokota, izmenična kota, koti s pravokotnimi kraki in koti z vzporednimi kraki
  • Tetivni in tangentni štirikotnik
  • KONSTRUIRANJE simetrale stranice in kota
  • Pravilni n-kotnik
  • RISANJE KOTOV
  • Trikotniki (orientacija, notranji in zunanji koti)
  • Višina, višinska točka in konstruiranje višine
  • Težiščnica, težišče in konstruiranje težiščnice
  • Trikotniku očrtan in včrtan krog in konstruiranje obeh
  • Srednica trikotnika
  • Kateri kot je največji
  • Pogoj, da trikotnik obstaja
  • Vrste trikotnikov in formule
  • Konstruiranje trikotnikov
  • Skladnost
  • Togi premiki
  • Podobnost
  • Risanje korenov z izreki v pravokotnem trikotniku

LIKI: SKICE IN FORMULE

  • Pravokotni trikotnik 
  • Enakostranični trikotnik
  • Enakokraki trikotnik
  • Polmer trikotniku včrtanega in očrtanega kroga
  • Poljubni trikotnik
  • Kvadrat in pravokotnik
  • Romb in paralelogram
  • Deltoid in trapez
  • Večkotniki
  • Krog
  • Računanje ploščin in obsegov osenčenih likov

 

Matzapiski2021 zapiski