KVADRATNA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE - matzapiski.si

Kvadratna funkcija ustni del splosna matura fb

 
KVADRATNA FUNKCIJA
Vprašanja in odgovori za ustni del splošne mature

 

OSNOVNI & VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE
58  Kvadratna funkcija
59 Teme grafa kvadratne funkcije
60  Ničle kvadratne funkcije
61  Kvadratna enačba
62  Kvadratna neenačba

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

OSNOVNI NIVO SPLOŠNE MATURE

crte 

 

58 KVADRATNA FUNKCIJA

 

Definiraj kvadratno funkcijo.

4a kvadratna funkcija ustnidelmature

 

Splošna oblika kvadratne funkcije in njene lastnosti. 

4b kvadratna funkcija splosna oblika ustnidelmature

 

Povejte primer navzgor omejene kvadratne funkcije, katere graf seka ordinatno os v točki N(0,3).

Začetna vrednost je 3 oz. c=3, ker je omejena navzgor je obrnjena navzdol, zato mora biti a<0. Primer: f(x)=-3x2-4x+3

 

crte

59 TEME GRAFA KVADRATNE FUNKCIJE

 

Kaj je teme grafa kvadratne funkcije? Kako ga izračunamo? Povej temensko obliko predpisa kvadratne funkcije. Kako je njen graf odvisen od vodilnega koeficienta ter koordinat temena?

4c kvadratna funkcija teme ustnidelmature

Če je a>0 je graf obrnjen navzgor, teme je minimum funkcije.

Če je a<0 je graf obnjen navzdol, teme pa je maksimum funkcije.

 

Povej primer navzgor omejene kvadratne funkcije, katere graf ima teme v prvem kvadrantu.

a<0 da je obrnjena navzdol in zato omejena navzgor, da je teme v prvem kvadrantu, morata biti x in y pozitivna.

Npr. T(1,2) vstavimo ga v temensko obliko f(x)=-2(x-1)2+2 

 

 

crte

60 NIČLE KVADRATNE FUNKCIJE

 

Definiraj ničlo funkcije in povej ničelno obliko predpisa kvadratne funkcije.

 • V realnih ničlah parabola seka abscisno os.
 • Ničli sta rešitvi enačbe ax2+bx+c=0.
 • Če ima enačba eno dvojno rešitev (x1=x2), se parabola v realni ničli dotika abscisne osi.
 • Ničelna oblika je f(x)=a(x-x1)(x-x2)

 

Kaj je diskriminanta kvadratne funkcije? Glej dol

 

Razloži pomen diskriminante kvadratne funkcije pri iskanju njenih ničel: 

4e kvadratna funkcija enacba ustnidelmature

 

crte

61 KVADRATNA ENAČBA

 

Kaj je kvadratna enačba? Glej gor

Kako izračunamo rešitve kvadratne enačbe?  Glej gor

Kako je z rešljivostjo kvadratne enačbe v množici realnih števil in kako v množici kompleksnih števil?  Glej gor diskriminanto

Povej in reši primer kvadratne enačbe, ki ima dve konjugirano kompleksni rešitvi:

  • Konjugirani rešitvi ima enačba z negativno diskriminatno, npr. x2-4x+5=0
  • D=(-4)2-4.1.5=16-20=-4
  • x1=2+i, x2=2-i

 

crte

62 KVADRATNA NEENAČBA

 

Kaj je kvadratna neenačba? Kako rešujemo kvadratno neenačbo? Kaj je množica rešitev poljubne kvadratne neenačbe? Povejte vse možnosti.

4g kvadratna funkcija neenacba ustnidelmature

Povej primer kvadratne neenačbe, katere množica rešitev je interval [1,2]:

   • ničli sta 1 in 2, glede na a določimo neenačaj, npr:
   • -2(x-1)(-2)≥0

 

crte

VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

crte

 

58 KVADRATNA FUNKCIJA

Definiraj kvadratno funkcijo. Glej osnovni nivo

Naštej vsaj štiri lastnosti kvadratne funkcije.  Glej osnovni nivo

Ali obstaja kvadratna funkcija, ki je liha? nePoišči vse sode kvadratne funkcije:

 • f(x)=ax2+bx+c

Povejte primer navzdol omejene sode kvadratne funkcije:

 • da je omejena navzdol, mora biti a pozitiven: f(x)=3x2-4x+6

 

crte

59 TEME GRAFA KVADRATNE FUNKCIJE

 

Kaj je teme grafa kvadratne funkcije? Kako ga izračunamo? Glej osnovni nivo

Izpelji temensko obliko predpisa kvadratne funkcije.

4d kvadratna funkcija teme izpeljava visji ustnidelmature

 

Povej primer navzgor omejene kvadratne funkcije, katere graf ima teme v prvem kvadrantu:

 • da je omejena navzgol, mora biti a negativen, da ima teme v prvem kvadratnu, morata biti x in y pozitivna,
 • npr. T(3,3): f(x)=-3(x-3)2+3

 

crte

60 NIČLE KVADRATNE FUNKCIJE

 

Definiraj ničlo funkcije in povej ničelno obliko predpisa kvadratne funkcije.  Glej osnovni nivo

Kaj je diskriminanta kvadratne funkcije?  Glej osnovni nivo

Razloži pomen diskriminante kvadratne funkcije pri iskanju njenih ničel.  Glej osnovni nivo

Razloži zvezo med ničlami kvadratne funkcije in absciso temena njenega grafa:

 • abscisa temena leži med ničlami in jo lahko izračunamo: p=(x1+x2)/2

 

crte

61 KVADRATNA ENAČBA

 

Kaj je kvadratna enačba? Kako jo rešimo?  Glej osnovni nivo

Kako je z rešljivostjo kvadratne enačbe v množici realnih števil in kako v množici kompleksnih števil?  Glej osnovni nivo

Povej Vietovi formuli za kvadratno enačbo in d okaži Vietovi formuli za kvadratno enačbo:

4f kvadratna funkcija vietovi formuli dokazi visji ustnidelmature

 

crte

62 KVADRATNA NEENAČBA

 

Kaj je kvadratna neenačba? Glej osnovni nivo

Obravnavaj množico rešitev kvadratne neenačbe f(x)<0 glede na vodilni koeficient in diskriminanto. Glej osnovni nivo

Povej primer kvadratne neenačbe, katere množica rešitev je množica vseh realnih števil.

 • Za to rešitev mora biti D<0, imamo dve možnosti:
 • a>0 in f(x)>0 ali
 • a<0 in f(x)<0

Povej primer kvadratne neenačbe, katere množica rešitev je množica {7}.

 • Za to rešitev mora biti D=0, da imamo eno, dvojno rešitev x=7, potem pa imamo dve možnosti:
 • a>0 in f(x)≤0 ali
 • a<0 in f(x)≥0

 

 crte

Predhodni odgovori za ustni del mature so: linearna funkcija
Naslednji odgovori za ustni del mature so: polinomi (dobiš v mejlu)
Naslednji odgovori za ustni del mature so: racionalna funkcija (dobiš v mejlu)
Naslednji odgovori za ustni del mature so: stožnice