LINEARNA FUNKCIJA ... USTNI DEL MATURE - matzapiski.si

Linearna funkcija ustni del splosna matura fb

 
LINEARNA FUNKCIJA
Vprašanja in odgovori za ustni del splošne mature

 

OSNOVNI & VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE
52 Linearna funkcija
53 Enačba premice
54 Premice v ravnini
55 Linearne enačbe
 
Odgovore dobiš tukaj.

 

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

crte

OSNOVNI NIVO SPLOŠNE MATURE

crte 

 

52 LINEARNA FUNKCIJA

 • Definiraj linearno funkcijo in povej, kaj je njen graf.
 • V odvisnosti od diferenčnega količnika k preuči naraščanje in padanje linearne funkcije f .

 

3a linearna funkcija ustnidelmature

 

53 ENAČBA PREMICE

 • Kaj je eksplicitna oblika enačbe premice? Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?
 • Kaj je implicitna oblika enačbe premice? Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?
 • Kaj je odsekovna oblika enačbe premice? Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?

 

3b linearna funkcija oblike ustnidelmature

 

54 PREMICE V RAVNINI

 • Definiraj naklonski kot premice v ravnini ter razložite zvezo med naklonskim kotom in smernim koeficientom dane premice (če ta obstaja).
 • Kako izračunamo kot med premicama, če poznamo njuna smerna koeficienta?
 • Kaj velja za smerna koeficienta vzporednih premic?
 • Kaj velja za smerna koeficienta pravokotnih premic?

3c linearna funkcija naklonski kot ustnidelmature

 • Kolikšen je smerni koeficient premice, ki je pravokotna na simetralo lihih kvadrantov?

Smerni koeficient premice, ki je pravokoten na simetralo lihih kvadrantov (ki ima k=1) je -1.

 

 

55 LINEARNE NEENAČBE

 • Kaj je linearna neenačba z eno neznanko?
 • Na primeru opiši reševanje linearnih neenačb z eno neznanko.

npr. 3x + 6 > 7x - 1

 • Opiši vse možne množice rešitev poljubne linearne neenačbe z eno neznanko.

 

3e linearna funkcija neenacbe ustnidelmature

 

crte

VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

crte

52 LINEARNA FUNKCIJA

 • Definirajte linearno funkcijo in povejte, kaj je njen graf.
 • V odvisnosti od diferenčnega količnika k preučite naraščanje in padanje linearne funkcije f .

 

3a linearna funkcija ustnidelmature

 

53 ENAČBA PREMICE

 • Kaj je eksplicitna oblika enačbe premice? Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?
 • Kaj je implicitna oblika enačbe premice. Enačbe katerih premic lahko zapišemo v tej obliki?

3b linearna funkcija oblike ustnidelmature

 • Naj ima premica v ravnini enačbo ax+by-c=0. Kaj mora veljati za realna števila a, b in c, da lahko enačbo premice zapišemo v odsekovni obliki?

a, b in c ne smejo biti 0

 

 

 

 

54 PREMICE V RAVNINI

 • Definirajte naklonski kot premice in razložite zvezo med naklonskim kotom in smernim koeficientom dane premice (če ta obstaja).
 • Kaj velja za smerna koeficienta vzporednih premic?
 • Kaj velja za smerna koeficienta pravokotnih premic?

3c linearna funkcija naklonski kot ustnidelmature

 

55 LINEARNE NEENAČBE

 • Na primeru opišite reševanje linearnih neenačb z eno neznanko.

3e linearna funkcija neenacbe ustnidelmature

 • Naj bosta a in b realni števili. Obravnavajte linearno neenačbo ax+b večje ali enako 0.

 3f linearna funkcija obravnavaj enacbo ustnidelmature

 

 crte

Predhodni odgovori za ustni del mature so: potenčna funkcija

Naslednji odgovori za ustni del mature so: kvadratna funkcija