Stran je namenjena matematičnim zapiskom za učence srednjih šol - matzapiski.si
 • Knjiga Matzapiski za srednjesoleKnjiga vse formule za ss

 • MatPole kombo matzapiski.si

Logaritemska funkcija presecisce maturitetna naloga matzapiski.si

LOGARITEMSKA FUNKCIJA - PRESEČIŠČE GRAFOV FUNKCIJ
Maturitetna naloga
Izračunaj presečišče grafov podanih logaritemskih funkcij.
 
Postopek, kako izračunati presečišče grafov dveh logaritemskih funkcij:
 • Obe funkciji enačimo in izračunamo x
 • Naredimo preizkus, ker smo računali logaritemsko enačbo
 • Za ustrezni x izračunamo še y tako, da x vstavimo v lažjo enačbo
 • Zapišemo presečišče v obliki točke
 • Teorijo in formule za snov za logaritme dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi logaritmi pa dobiš v knjigi Matzapiski in v Matpolah ;)

 Matpole kombo mockupMatzapiski mockup

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

Reši še drugo nalogo, klikni tukaj

crte

Pridruži se nam in ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Korenska enacba naloga matzapiski.si

KORENSKA ENAČBA
Koliko je x?
 
Postopek, kako reševati korenske enačbe:
 • Najprej osamimo koren
 • Nato obe strani kvadriramo (pri kvadratnem korenu) in pazimo, da v tem primeru na desni strani kvadriramo dvočlenik!!!! (x+1)2
 • Za dobljene x-e naredimo preizkus, kjer pazimo:
  • da je vse pod koreni večje ali enako 0 in
  • da je leva stran enačbe enaka desni
 • Teorijo in formule za snov koreni dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi koreni pa dobiš v knjigi Matzapiski in v Matpolah ;)

 Matpole kombo mockupMatzapiski mockup

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

Reši še drugo nalogo, klikni tukaj

crte

Pridruži se nam in ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

statistika povprecje naloga matzapiski.si

STATISTIKA - POVPREČJE
Kakšna je povprečna  ocena, če imamo pri nekem predmetu sledeče ocene?
 
Namig za računanje povprečja oz. aritmetične sredine:
 • Seštejemo vse vrednosti in jih delimo s številom ocen
 • Več rešenih nalog za statistiko pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Permutacije s ponavljanjem formule matzapiski.si

FORMULA ZA PERMUTACIJE BREZ PONAVLJANJA - KOMBINATORIKA

Katera formula za permutacije brez ponavljanja je pravilna?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

Verjetnost kroglice naloga matzapiski.si

VERJETNOST
Kakšna je verjetnost, da izberemo modro kroglico? ;)
 
Namig, kako rešiti nalogo iz verjetnosti:
 • V števec pri verjetnosti postavimo ustrezne izide - torej število modrih kroglic.
 • V imenovalec pa damo vse možne izide - torej število zelenih in modrih kroglic skupaj.
 • Če se ulomek še pokrajša, ga okrajšamo in to je to. Rezultat lahko zapišemo kot okrajšan ulomek ali pa kot decimalko.
 • Če bi nas naloga spraševala o odstotkih, končni rezultat samo še množimo s 100 in dodamo znak za odstotke :)
 • Več rešenih nalog iz snovi verjetnost in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Verjetnost formule matzapiski.si

FORMULA ZA RAČUNANJE VERJETNOSTI
Katera formula za računanje verjetnosti je pravilna?

 

Razmisli in odgovori, za rešitev pa klikni na levo slikco :)

Formule za srednjesolsko matematiko 

knjižici Formule so zbrane vse formule za celo srednješolsko matematiko! 
Te zanima več? Klikni tukaj.

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

 

kombinatorika vprasanja za maturo naloga matzapiski.si

KOMBINATORIKA - KOMBINACIJE
Koliko različnih listkov s 3 vprašanji lahko sestavi komisija za ustni del mature iz 200 vprašanj?
 
Namig za računanje kombinacij:
 • Najprej razmislimo ali je vrstni red pomemben ali ne
 • Če je vrstni red pomemben, uporabimo permutacije ali variacije, kar se običajno lahko reši s črticami, primer reševanja takih nalog dobiš tukaj
 • Če ni pomemben, rešujemo s kombinacijami (primere dobiš na istem linku kot prej)
 • Več nalog iz zaporedij pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Kombinatorika razvrsti knjige naloga matzapiski.si

KOMBINATORIKA - KNJIŽNA POLICA
Na koliko načinov lahko razvrstimo 5 knjig na polico, če mora biti najdebelejša na začetku? ;)
 
Namig, kako izračunati število različnih razvrstitev s pomočjo kombinatorike:
 • Prvo iz naloge razberemo ali je vrstni red pomemben (potem upoštevamo ali permutacije ali variacije) ali pa vrstni red ni pomemben (uporabimo kombinacije). V tej naloge razvrščamo knjige v vrsto, zato je vrstni red pomemben.
 • Ker bomo uporabili vse knjige, uporabimo permutacije in ne variacije.
 • Ker mora biti najdebelejša knjiga na začetku na levi strani, je ne upoštevamo v razvršanje.
 • Za ostale knjige pa uporabimo permutacije brez ponavljanja, torej n!
 • Nekaj strnjenih zapiskov iz snovi kombinatorika najdeš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi kombinatorika in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Verjetnostni racun ustni del splosna matura

 
VERJETNOSTNI RAČUN
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO 

 • Opišite osnovne pojme verjetnostnega računa: poskus, dogodek (nemogoč, gotov, slučajni, elementarni, sestavljeni) in definirajte verjetnost dogodka.
 • Kaj je vsota dogodkov in kaj je nasprotni dogodek? Kako izračunamo verjetnost nasprotnega dogodka in verjetnost vsote dogodkov?

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Kaj je produkt dogodkov? Kako izračunamo verjetnost produkta? Kdaj sta dogodka neodvisna? Kako izračunamo verjetnost produkta neodvisnih dogodkov?
 • Definiraj pogojno verjetnost. Kdaj sta dogodka neodvisna? Kako izračunamo verjetnost produkta neodvisnih dogodkov?
 • Opiši Bernoullijevo zaporedje. Kako izračunamo verjetnost dogodka v Bernoullijevem zaporedju?

 

Za odgovore klikni na levo slikco.

Poglej še odgovore na vprašanja za KOMBINATORIKO.

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Kombinatorika ustni del splosna matura

 
KOMBINATORIKA
Ustni del splošne mature osnovni in višji nivo

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - OSNOVNI NIVO 

 • Povejte osnovni izrek kombinatorike in pravilo vsote. Kaj je kombinatorično drevo?
 • Kaj so permutacije brez ponavljanja in koliko jih je? Kaj so permutacije s ponavljanjem? Koliko jih je?
 • Kaj so variacije brez ponavljanja in kaj variacije s ponavljanjem ter koliko je prvih in koliko drugih?
 • Kaj so kombinacije in koliko jih je? Kaj je binomski simbol in kako ga izračunamo? Navedite lastnosti binomskih simbolov.
 • Povejte binomski izrek. Koliko podmnožic ima množica z n elementi?
 • Opišite Pascalov trikotnik in razložite, kako je povezan z binomskimi simboli. Navedite lastnosti binomskih simbolov.

 

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL SPLOŠNE MATURE - VIŠJI NIVO

 • Povej binomski izrek. Koliko podmnožic ima množica z n elementi? Utemelji odgovor na zadnje vprašanje.
 • Primerjaj variacije brez ponavljanja s kombinacijami. Kakšna je povezava med številoma Vnr  in Cnr ?

 

Za odgovore klikni na levo slikco.

Poglej še odgovore na vprašanja za ZAPOREDJA IN OBRESTNI RAČUN.

crte
Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo