matzapiski.si

PONAVLJAMO

kvadratna funkcija temenska oblika naloga matzapiski.si

KVADRATNA FUNKCIJA - TEMENSKA OBLIKA
Podana je kvadratna funkcija v splošni obliki. Spremeni jo v temensko, katero dobiš?
 
Namig, kako preoblikovati splošno obliko v temensko obliko:
 • Iz splošne oblike razberemo a, b in c.
 • Koeficiente vstavimo v formuli za p in q (klikni na levo sliko, da vidiš formule).
 • Ko izračunamo p in q, ju vstavimo v temensko obliko. Koeficient a pa prepišemo iz splošne oblike.
 • Na kratko razloženo teorijo za kvadratno funkcijo dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi kvadratna funkcija in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

linearna neenacba naloga matzapiski.si

LINEARNA NEENAČBA
Reši linearno neenačbo. Katera rešitev je pravilna?
 
Namig, kako reševati linearne neenačbe:
 • Pri linearnih neenačbah in enačbah najprej odpravimo oklepaje, nato pa člene z x-i prenesemo na eno stran (najbolje, da na levo stran), številke pa na desno stran.
 • Nato delimo s številom ob x-u, če je to število negativno, se neenačaj obrne!!!
 • Teorijo za snov linearna funkcija dobiš tukaj
 • Več rešenih nalog iz snovi linearna funkcija in linearne enačbe, neenačbe, sistemi enačb in sistemi neenačb pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Linearna funkcija matura naloga matzapiski.si

LINEARNA FUNKCIJA
Dana je linearna funkcija. Za katere m bo graf vzporeden premici 3x-y+1=0?
 
Postopek, kako določiti m:
 • Najprej moramo poznati teorijo, kdaj sta dve premici vzporedni - ko sta njuna smerna koeficienta (k) enaka.
 • Torej moramo iz obeh zapisov dobiti k-ja in ju enačiti.
 • Prvi zapis je v eksplicitni obliki, torej k lahko takoj razberemo: k=m-1
 • Drugi zapis je v implicitni obliki, zato jo preoblikujemo v eksplicitno in šele nato razberemo k.
 • Potem k-ja enačimo in izračunamo m.
 • Teorijo za snov linearna funkcija dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi linearna funkcija in linearne enačbe, neenačbe, sistemi enačb in sistemi neenačb pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

Reši še drugo nalogo, klikni tukaj

crte

Pridruži se nam in ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Lastnosti funkcij padanje naloga matzapiski.si

LASTNOSTI FUNKCIJ - PADANJE/NARAŠČANJE
Za katere x-e je funkcija, katere graf je narisan, padajoča?
 
Namig za ugotavljanje, kje je funkcija padajoča:
 • Predstavljajmo si, da se sprehajamo po grafu - od leve proti desni! Če hodimo navzdol, je padajoča, če pa navzgor je funkcija naraščajoča. 
 • Ampak zapišemo pa, od katerega x-a do katera x-a je funkcija padajoča! 
 • Povzetek vseh lastnosti se skriva tukaj ;)
 • Še več nalog z lastnostmi funkcij - ničle, začetna vrednost, definicijsko območje, zaloga vrednosti, padanje, naraščanje, omejenost, predznak, konveksnost, konkavnost, inverzna funkcija - kako jih razberemo iz grafov in kako izračunamo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Graf funkcije naloga matzapiski.si

GRAF FUNKCIJE
Graf katere funkcije je narisan? ;)
 
Namig, kako ugotoviti za kateri graf gre:
 • Oblika grafa - parabola - kaže na kvadratno funkcijo.
 • Da zapišemo enačbo kvadratne funkcije, uporabimo eno izmed oblik kvadratne funkcije - splošno, ničelno ali temensko. Katero uporabimo, je odvisno od podatkov, ki jih lahko razberemo iz grafa. V tem primeru lahko razberemo dve ničli x=0 in x=2 in teme, ki ga uporabimo kot poljubno točko T(1,-1). Zaradi dveh ničel uporabimo ničelno obliko, teme pa vstavimo v x in y, da dobimo a. Ko izračunamo a, vstavimo a in obe ničli v ničelno obliko, ki jo lahko preoblikujemo še v splošno in temensko. Kaj ugotoviš?
 • Več rešenih nalog iz snovi kvadratna funkcija, risanje grafov, računanje ničel, temen, diskriminante ... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Mnozica resitev simetrala naloga matzapiski.si

MNOŽICA REŠITEV
Katera množica rešitev je predstavljena na grafu? ;)
 
Namig, kako ugotoviti za katero množico rešitev gre:
 • Ker je pobarvano polje pod premico, bo končna rešitev zapisana z neenačajem.
 • Ker je množica pod premico bo y manjši od...
 • Ker je premica črtkana bo neenačaj manjše in ne tudi je enako.
 • Ker premica razpolavlja lihe kvadrante, je to simetrala lihih kvadrantov y=x
 • Torej je končni rezultat y<x :)
 • Več rešenih nalog iz snovi koordinatni sistem v ravnini, risanje množic rešitev... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Razpolovisce daljice stranice naloga matzapiski.si

RAZPOLOVIŠČE DALJICE
Katero razpolovišče daljice je pravilno? ;)
 
Namig, kako izračunati razpolovišče daljice:
 • Najprej moramo poznati pravilno formulo za razpolovišče daljice (pokukaj v rešitev, če je ne poznaš).
 • Nato v formulo vstavimo x-a od obeh točk, ju seštejemo in delimo z 2 - to je x od razpolovišča
 • Potem seštejemo še y-a obeh točk in ju delimo z dva - to je y od razpolovišča
 • In to je to :)
 • Več rešenih nalog iz snovi koordinatni sistem v ravnini (kamor tudi paše naše razpolovišče) in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kako visoka je smreka naloga matzapiski.si

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK IN KOTNE FUNKCIJE
Kako visoka je smreka?
 
Namig, kako izračunati višino smreke:
 • Med ptičkom in smreko dobimo pravokotni trikotnik v katerem lahko uporabljamo Pitagorov izrek in kotne funkcije. Ker je v tej nalogi podan kot, bomo uporabili kotne funkcije.
 • Najprej ugotovimo, katere podatke bomo uporabili in kaj predstavljajo - hipotenuzo, nasprotno kateto ali priležno kateto.
 • Ker je smreka nasproti kota, je to nasprotna kateta (nk), razdalja ptička do smreke pa je priležna kateta kotu 60, zato uporabimo kotno funkcijo tangens!
 • Preoblikujemo in izračunamo višino smreke.
 • Zapiske za pravokotni trikotnik in katera pravila in formule uporabljamo v njem dobiš tukaj.
 • Zapiske za pravokotne trikotnike v raznih likih dobiš v knjigi ali pa s prijavo na matnovičke.
 • Več rešenih nalog iz snovi geometrija, pravokotni trikotniki v raznih likih, uporaba kotnih funkcij... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

obseg trikotnika naloga matzapiski.si

RAZDALJA MED TOČKAMA IN OBSEG TRIKOTNIKA
Kakšen obseg ima podani trikotnik?
 
Namig, kako izračunati obseg trikotnika:
 • Najprej zapišemo formulo za obseg trikotnika o=a+b+c.
 • Ugotovimo, da dolžini stranic a in b imamo, stranico c pa moramo izračunati s pomočjo formule za razdaljo med dvema točkama. Previdno označimo pri eni točki x1 in y1, pri drugi pa x2 in y2 in jih vstavimo v formulo. Pazi na predznake!
 • Koren delno korenimo in vstavimo v formulo za obseg.
 • Več rešenih nalog iz snovi koordinatni sistem v ravnini (računanje ploščine trikotnika, štirikotnika, kdaj so točke kolinearne, risanje množic rešitev, računanje obsegov, težiščnic, stranic in razpolovišč daljic... in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

racunanje s koreni naloga matzapiski.si

RAČUNANJE S KORENI
Koliko je x?
 
Namig, kako računati s koreni in izračunati x:
 • Podano imamo korensko enačbo.
 • Najprej korena združimo tako, da korenska eksponenta zmnožimo!
 • Koren odpravimo s potenciranjem.
 • Zato na levi odpravimo koren, na desni pa 2 potenciramo s 6 in izračunamo x.
 • Več rešenih nalog iz snovi koreni in enostavno in pregledno razloženo teorijo pa najdeš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo