matzapiski.si

PONAVLJAMO

izrazi potenciranje naloga matzapiski.si

IZRAZI - POTENCIRAJ
Reši izraz, katera rešitev je pravilna? 
 
Namig, kako rešiti dani izraz:
 • Odpravi potence
 • Pri prvem oklepaju upoštevaj, da lihi eksponent ne uniči minusa
 • Nato odpravi še drugi oklepaj in upoštevaj, da se potenca s potenco množi!
 • Ko na koncu združiš x-e, se ista osnova prepiše, eksponenti pa seštevajo!
 • Več rešenih nalog za računanje z izrazi pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kotne funkcije negativna naloga matzapiski.si

KOTNE FUNKCIJE - KJE JE NEGATIVNA?
Kje je kotna funkcija kosinus negativna na danem intervalu?
 
Namig, kako določiti kje je funkcija negativna:
 • Negativna funkcija je tam, kjer je njen graf pod x osjo.
 • Ker je podan interval na katerem naj zapišemo rešitev, ne rabimo upoštevati periodičnosti.
 • Ker nas zanima samo, kje je negativna, uporabimo samo okrogle oklepaje.
 • Ker je dani interval od 0 naprej, zapišemo samo z enim intervalom, od katerega do katerega x-a, je graf pod x osjo.
 • Več rešenih nalog za kotne funkcije in enostavno razloženo teorijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

eksponentna funkcija poisci a naloga matzapiski.si

ZAPIŠI PREDPIS ZA EKSPONENTNO FUNKCIJO
Določi a, če veš da je f(2)=1/9.
 
Namig, kako določiti predpis za eksponentno funkcijo oz. poiskati osnovo:
 • Ker imamo podano vrednost za x=2, vstavimo x in y v osnovni predpis f(x)=ax
 • Nato rešimo kvadratno enačbo, tako da korenimo.
 • Ker dobimo pozitivno in negativno rešitev, negativno izločimo, ker mora biti osnova pozitivna in ne sme biti 1. Tako dobimo a, če zapišemo celotni predpis, vstavimo a v  f(x)=ax
 • Več rešenih nalog za eksponentno funkcijo in enostavno razloženo teorijo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

kotne funkcije tangens naloga matzapiski.si

KOTNE FUNKCIJE - GRAFI
Graf katere kotne funkcije je na sliki?
 
Namig, kako določiti pravi graf:
 • Ločiti moramo, kako izgledajo grafi kotnih funkcij, to lahko pogledaš tukaj
 • Naslednji korak je, da moramo poznati premike funkcij, tudi to lahko pogledaš v zgornjih zapiskih
 • Če bi ti prav prišlo še več razlage in rešenih nalog, pa pokukaj v knjigo Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

enacba kroznice naloga matzapiski.si

ENAČBA KROŽNICE
Kakšno enačbo ima narisana krožnica?
 
Namig, kako določiti enačbo krožnice:
 • Ker ta krožnica nima središča v izhodišču koordinatnega sistema, gre za krožnico v premaknjeni legi, zato moramo poznati to enačbo:
 • Enačba premaknjene krožnice: (x-p)2+(y-q)2=r2
 • Iz grafa lahko preberemo središče in polmer.
 • Ko v enačbo vstavimo središče, obema koordinatama spremenimo predznake!
 • Polmer (pazi, ne premer) pa kvadriramo!
 • Bistvo za snov stožnice dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog za snov stožnice - krožnica, elipsa, hiperbola, parabola ... pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

Linearna funkcija 2 matura naloga matzapiski.si

LINEARNA FUNKCIJA
Zapiši enačbo premice. Katera rešitev je pravilna?
 
Namig, kako zapisati enačbo premice:
 • Oblike premice so tri: eksplicitna, implicitna in segmenta.
 • Ker lahko v tem primeru iz grafa razberemo obe presečišči s koordinatnima osema, lahko uporabimo segmentno obliko enačbo premice, v katero namesto n in m vstavimo začetno vrednost in ničlo.
 • Nato enačbo preoblikujemo v eksplicitno obliko.
 • Teorijo za snov linearna funkcija dobiš tukaj.
 • Več rešenih nalog iz snovi linearna funkcija in linearne enačbe, neenačbe, sistemi enačb in sistemi neenačb pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

linearna funkcija narascanje naloga matzapiski.si

LINEARNA FUNKCIJA - LASTNOSTI - NARAŠAČANJE
Podana je linearna funkcija, za katere a je funkcija naraščajoča?
 
Namig, kako izračunati ali je funkcija naraščajoča ali padajoča:
 • Pri linearni funkciji naraščanje ali padanje določamo s smernim koeficientom k:
  • če je k>0 funkcija narašča
  • če je k<0 funkcija pada
  • če je k=0 je funkcija konstantna
 • Najprej pri podanem zapisu ugotovimo, kaj je k, nato pa uporabimo ustrezen pogoj, da izračunamo a
 • Teorijo za snov linearna funkcija dobiš tukaj
 • Več rešenih nalog iz snovi linearna funkcija pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

zlepki naloga resitev matzapiski.si

FUNKCIJE - ZLEPKI
Graf katere funkcije je narisan?
 
Namig za ugotavljanje predpisa funkcije:
 • Ker so deli grafa ravne črte - premice, je enačba vodoravne premice le y=številka, na kateri je črta
 • Za podpičjem pa napišemo, kje je ta črta narisana
 • Več nalog za risanje zlepkov še z drugimi, težjimi funkcijami pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

lastnosti funkcij sodost lihost grafi naloga matzapiski.si

LASTNOSTI FUNKCIJ - SODOST, LIHOST
Kateri graf predstavlja sodo funkcijo in kateri liho?
 
Namig za ugotavljanje, katera funkcija je soda in katera liha:
 • Sodi grafi so simetrični na y os (levo in desno so "enaki"), lihi grafi so zrcaljeni čez koordinatno izhodišče
 • Povzetek vseh lastnosti se skriva tukaj ;)
 • Še več nalog z lastnostmi funkcij - ničle, začetna vrednost, definicijsko območje, zaloga vrednosti, padanje, naraščanje, omejenost, predznak, konveksnost, konkavnost, inverzna funkcija - kako jih razberemo iz grafov in kako izračunamo pa dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo

potencne funkcije grafi naloga matzapiski.si

POTENČNE FUNKCIJE
Grafi katerih potenčnih funkcij so narisani?
 
Namig za razlikovanje grafov potenčnih funkcij:
 • Te grafe se je potrebno naučiti na pamet.
 • Če imajo grafi negativne eksponente, imajo navpično in vodoravno asimptoto.
 • Če imajo pozitivne eksponente so narisani v eni sklenjeni črti. 
 • Pri korenih pa moramo ločiti sode in lihe korenske eksponente:
  • Lihi koreni so definirani za vsa realna števila, kar pomeni, da so narisani v eni sklenjeni črti, ki poteka iz leve do desne strani koordinatnega sistema.
  • Sodi koreni pa so definirani le za pozitivna realna števila in število 0, zato graf poteka le od koordinatnega izhodišča v desno.
 • Za to snov moramo poznati še premike grafov in vse lastnosti - kar si poglej tukaj.
 • Še več nalog za risanje grafov potenčnih funkcij s premiki in njihove lastnosti dobiš v knjigi Matzapiski ;)

 

Za rešitev te naloge pa klikni levo slikco in poglej spodaj :)

 

crte

Pridruži se nam in pridno ponavljaj 
za redno snov in maturo :)

facebook      instagram draw logo