STOŽNICE ... USTNI DEL MATURE - matzapiski.si

Stoznice ustni del splosna matura fb

 
STOŽNICE
Vprašanja in odgovori za ustni del splošne mature

 

OSNOVNI & VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE 

77 Krožnica
78 Elipsa
79 Hiperbola
80 Parabola 

 

Odgovore dobiš tukaj.

 

 

crte

OSNOVNI NIVO SPLOŠNE MATURE

crte 

77 KROŽNICA

Povejte geometrijsko definicijo krožnice in povej in izpelji enačbo krožnice s polmerom r in s središčem v koordinatnem izhodišču.

 7A stoznice ustnidelmature

 

 

Povej enačbo krožnice, ki ima središče v točki S (p, q) in polmer r.

  • (x-p)2+(y-q)2=r2

 

Naj bodo A, D, E in F realna števila (A ni 0). Povej, katere množice točk v ravnini lahko predstavlja enačba Ax2 + Ay2 + Dx + Ey + F = 0.

7B stoznice ustnidelmature 2

 

 crte

78 ELIPSA

Povej geometrijsko definicijo elipse. Povej enačbo elipse s središčem v koordinatnem izhodišču.

7C stoznice ustnidelmature 2

 

 

Povej enačbo elipse s središčem v točki S(p, q). V obeh primerih naj bosta osi elipse vzporedni koordinatnima osema.

7D stoznice ustnidelmature 2

 

Povejte primer enačbe elipse s središčem v koordinatnem izhodišču in jo narišite. Izračunajte tudi njeni gorišči.

Uporabi primer elipse iz nalog, ki jih rešuješ.

 

 

crte

79 HIPERBOLA

 

Povej geometrijsko definicijo hiperbole. Povej enačbo hiperbole s središčem v koordinatnem izhodišču, katere osi ležita na koordinatnih oseh. Kako izračunamo enačbi njenih asimptot?

7D stoznice ustnidelmature 3

 

Enačbi asimptot: 

y=b/a x in y=-b/a x

 

 

Povejte primer enačbe hiperbole s središčem v koordinatnem izhodišču in jo narišite. Izračunajte tudi njuni gorišči.

Uporabi primer elipse iz nalog, ki jih rešuješ.

 

 

crte

80 PARABOLA

 

Povej geometrijsko definicijo parabole.

Povej enačbo parabole s temenom v koordinatnem izhodišču in z goriščem na abscisni osi. Kako izračunamo gorišče in enačbo premice vodnice te parabole?

Povej primer enačbe parabole s temenom v koordinatnem izhodišču in z goriščem na ordinatni osi.

 7F stoznice ustnidelmature 3

7G stoznice ustnidelmature 4

 

crte

VIŠJI NIVO SPLOŠNE MATURE

 crte

 

 

Zapiši enačbo hiperbole, ki ima središče v točki S (p, q).

7E stoznice ustnidelmature 3

 

Zapišite enačbo parabole, ki ima teme v točki T (r, d).

7H stoznice ustnidelmature 4

 

Odgovori še na ostala vprašanja za ustni del višji nivo!

 

Skice stožnic in enačbe stožnic ter osnovna teorija in primeri nalog:

39 STOZNICE

 

crte

Predhodni odgovori za ustni del mature so: kvadratna funkcija

Naslednji odgovori za ustni del mature so: logaritemska funkcija